Documentació

Memòries anuals de la Regidoria de Benestar Social de l'Ajuntament de Reus:

 

 


Normativa 

La reducció de les pèrdues i del malbaratament alimentari és una de les fites dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de les Nacions Unides per erradicar la pobresa, protegir el planeta i garantir la prosperitat per a tothom. En concret, la fita 12.3 pretén per a 2030, reduir a la meitat el malbaratament alimentari per càpita mundial en la venda al detall i en l'àmbit del consum, així com les pèrdues d'aliments a les cadenes de producció i distribució, incloses les pèrdues posteriors a la collita.

A més, la prevenció dels residus alimentaris forma part de la Comissió per estimular la transició d'Europa cap a una economia circular que potenciï la competitivitat global, fomenti el desenvolupament i generi nous llocs de treball.

Aquest apartat permet l'accés a aquests marcs normatius generals, a la normativa desenvolupada per diferents països sobre l’aprofitament alimentari i a la relacionada amb l'alimentació que pot condicionar-ne el malbaratament.

 

Prevenció de les pèrdues i el malbaratament alimentari:

LLEI 3/2020, de l'11 de març, de prevenció de les pèrdues i el malbaratament alimentaris
Format per a la comunicació de dades sobre residus alimentaris (CE, Desembre 2019)
Metodologia comú sobre la quantificació dels residus alimentaris (CE, Setembre 2019)
Llei núm. 2016-138 relativa a la lluita contra el malbaratament alimentari (França)
Resolució del Parlament Europeu sobre l’ús eficient dels recursos: reduir els residus alimentaris, millorar la seguretat alimentaria (UE, 2017)
Llei núm. 166/2016. Disposicions relatives a la donació i distribució de productes alimentaris i farmacèutics a efectes de la solidaritat social i la limitació de residus (Itàlia)
Avantprojecte de la Llei de Residus i Sòls contaminats de les Illes Balears
Proposición de Ley para promover y facilitar la donación de alimentos (España)
Proposición de Ley para promover y facilitar la donación de alimentos (España)

 

Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS):

L'Agenda 2030: transformar Catalunya, millorar el món
ODS 2: Posar fi a la fam, assolir la seguretat alimentària i la millora de la nutrició, i promoure l'agricultura sostenible
ODS 12: garantir modalitats de consum i producció sostenible

 

Economia circular:

Paquet d’Economia Circular de la Unió Europea (UE, 2015) 
Estratègia d'Impuls a l'economia verda i a l'economia circular (Departament de Territori i Sostenibilitat, 2015)

 

Cadena alimentària:

REGLAMENT (CE) núm. 178/2002, del Parlament Europeu i del Consell, de 28 de gener, pel qual s'estableixen els principis i els requisits generals de la legislació alimentària, es crea l'Autoritat Europea de Seguretat Alimentària i es fixen procediments relatius a la seguretat alimentària. (DO L 31 - 1/2/2002)
REGLAMENT (CE) núm. 852/2004 del Parlament Europeu i del Consell, de 29 d'abril de 2004, relatiu a la higiene dels productes alimentaris. (DO L 139 - 30/04/2004)
LLEI 12/2013, de 2 d'agost de 2013, de mesures per millorar el funcionament de la cadena alimentària. (BOE núm. 185 - 03/08/2013) de mesures per millorar el funcionament de la cadena alimentària. (BOE núm. 185 - 03/08/2013)

 

Dates de caducitat i de consum preferent. Etiquetatge:

REGLAMENT (UE) núm. 1169/2011 del Parlament Europeu i del Consell de 25 d'octubre de 2011 sobre la informació alimentària facilitada al consumidor i pel qual es modifiquen els Reglaments (CE) núm. 1924/2006 i (CE) núm. 1925/2006 del Parlament Europeu i del Consell, i pel qual es deroguen la Directiva 87/250/CEE de la Comissió, la Directiva 90/496/CEE del Consell, la Directiva 1999/10/CE de la Comissió, la Directiva 2000/13/CE del Parlament Europeu i del Consell, les directives 2002/67/CE, i 2008/5/ CE de la Comissió, i el Reglament (CE) núm. 608/2004 de la Comissió. (DOUE L 304/18 - 22/11/2011)

 

Ajudes alimentàries i regulació de mercats:

REGLAMENT (UE) núm. 223/2014 del Parlament Europeu i del Consell, d'11 de març, relatiu al Fons d'ajuda europea per a les persones més desfavorides
Orden AAA/2205/2015, de 15 de octubre, del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, por la que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones a las organizaciones asociadas de distribución, para sufragar los gastos administrativos, de transporte y almacenamiento de los alimentos en el marco del Programa Operativo sobre ayuda alimentaria del Fondo de Ayuda Europea para las Personas Más Desfavorecidas (FEAD) en España